Dvajset let delovanja Društva življenje brez nasilja

Avtor risbe: Otrok iz varne hiše. Slika predstavlja počutje pred in potem oz. v varni hiši.

Društvo življenje brez nasilja (DŽBN) je humanitarna, nevladna, neprofitna organizacija, ki od 9. februarja 1998 deluje v javnem interesu na področju socialnega varstva. Temeljno področje delovanja društva je pomoč žrtvam nasilja. Deluje kot splošna dobrodelna organizacija s prostovoljnim članstvom. DŽBN je edina nevladna organizacija na območju Dolenjske in Bele krajine (s sedežem v Novem mestu), ki nudi celostno pomoč žrtvam nasilja v družini in možnost varne nastanitve za ženske in matere z otroki. Društvo v splošnem izvaja dva programa; Varna hiša in Svetovalnica za žrtve nasilja. Poleg tega društvo organizira različne dogodke, ki so namenjeni informiranju strokovne in laične javnosti o problematiki nasilja v družini in družbi nasploh. 

Varna hiša 

Varna hiša je v Novem mestu na tajni lokaciji začela delovati junija 1999 in je med prvimi varnimi hišami v Sloveniji, ki so bile sofinancirane iz straniMinistrstva za delo, družino in socialne zadeve. Pred tem so bile varne hiše že v Ljubljani, Mariboru in v Krškem, danes pa jih v Sloveniji deluje 18. Varna hiša je namenjena ženskam in materam z otroki, ki so žrtve nasilja in potrebujejo varen prostor, kamor se lahko zatečejo pred povzročiteljem nasilja oziroma se umaknejo iz okolja, v katerem so izpostavljene nasilju. V varni hiši se jim poleg namestitve nudi spremljanje in zagovorništvo na različnih inštitucijah (policija, sodišče, CSD, šola, vrtec …), psihosocialna pomoč in delovna terapija v okviru skupinskih aktivnosti vsaj tri ure dnevno. Od junija 1999 do avgusta 2018 je bilo v varni hiši v Novem mestu nameščenih 472 uporabnikov, od tega 240 žensk in 232 otrok, z območja celotne Slovenije. Poleg nastanitve je bilo opravljenih v povprečju 120 informativno svetovalnih razgovorov letno. Za matere z otroki je bilo izvedenih 10 poletnih taborov »Tudi jaz grem na počitnice« in 2 zimska tabora. V času mednarodnih dni boja proti nasilju so bili organizirani pohodi na Gorjance »Potreben je en sam korak«. 

Rezultati evalvacij programa kažejo, da je večina uporabnic dosegla spremembe na osebni ravni, se čustveno umirila in osvojila nove vzorce ravnanj. Izboljšala se jim je življenjska situacija in samopodoba, uporabnice so okrepile socialno mrežo in skupaj z otroki pridobile pozitivno izkušnjo bivanja v skupnosti ter se vključile v potrebne zunanje oblike pomoči. V varni hiši so zaposleni trije strokovni delavci, pri izvajanju programa pa pomagajo tudi številni prostovoljci. Od leta 2004 do leta 2018 jih je sodelovalo 115. Finančna sredstva za delovanje programa Varna hiša zagotavljajo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (70 odstotkov), Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji -FIHO (9 odstotkov), donacije (10 odstotkov) in lastna sredstva (3 odstotki). Del finančnih sredstev namenimo za pokrivanje najemnine za varno hišo, saj društvo nima v lasti nobene nepremičnine. Več kot polovica varnih hiš v Sloveniji se namreč izvaja v objektih, ki so bodisi v lasti ustanoviteljev programa ali dani v brezplačno uporabo s strani občin, medtem ko za ostale plačujemo najemnino. Novomeška varna hiša je pri socialni zbornici od vsega začetka vključena v Sekcijo za varne hiše, materinske domove in sorodne organizacije. S strani socialne zbornice je program uspešnoverificirankot javni socialnovarstveni program že od leta 2008 naprej.   

Svetovalnica za žrtve nasilja 

Svetovalnica za žrtve nasilja je svoja vrata v Novem mestu odprla 1. januarja 2017. V društvu smo vse bolj zaznavali potrebo po nudenju pomoči uporabnikom, ki ne bivajo v varni hiši, bodisi ne izpolnjujejo pogojev za vključitev, ne želijo zapustiti domačega okolja oziroma so program že zaključili. Ker na območju Dolenjske in Bele krajine še ni bilo tovrstnega programa, smo se prijavili na razpis ministrstva za sofinanciranje razvojnih socialnovarstvenih programov in dobili sredstva za eno leto. Program sedaj vsako leto uspešno podaljšujemo. Podprt je tudi iz strani FIHO, Mestne občine Novo mesto in skoraj vseh ostalih občin Dolenjske in Bele krajine. Svetovalnica je namenjena žrtvam oziroma osebam z izkušnjo nasilja (ženskam, moškim in otrokom), ki potrebujejo pomoč pri reševanju svoje situacije,  povezane z nasiljem. V Svetovalnici za žrtve nasiljauporabniki pridobijo informacije o svojih pravicah in možnih oblikah pomoči v programih društva in v drugih inštitucijah. Svetovanje, ki obsega tudi psihosocialno pomoč, poteka osebno, po telefonu in elektronski pošti. Žrtve dobijo podporo pri predelovanju izkušnje nasilja in pomoč v različnih postopkih (sodnih, upravnih, pri urejanju denarnih transferjev, izpolnjevanju obrazcev, dokumentov ipd.), v obliki svetovanja in spremstva v postopkih na različnih inštitucijah. V okviru svetovalnice deluje tudi skupina za pomoč ženskam z izkušnjo nasilja, ki je namenjenaodraslim ženskam, ki so oziroma še vedno doživljajo nasilje. Skupina se sestaja enkrat tedensko v prostorih društva. Zaradi velikega interesa za tovrstna svetovanja in velikega števila uporabnikov s področja Bele krajine smo se na društvu odločili, da z lastnimi sredstvi odpremo še eno enoto svetovalnice. Pisarna v Metliki, ki se nahaja v Trgovsko poslovnem centru Gala, deluje enkrat tedensko ob sredah in zaposluje dve strokovni delavki.

Ostale dejavnosti 

Društvo življenje brez nasilja deluje tudi na področju preventive nasilja in informiranja javnosti z ozaveščanjem o problematiki nasilja. Prizadeva si za uveljavljanje novih oblik dela z žrtvami nasilja in za uveljavitev oz. ratifikacijo vseh konvencij, ki se nanašajo na zaščito žrtev. Z organiziranjem različnih dogodkov, kot so okrogle mize, predavanja in posveti, društvo izobražuje in informira strokovno ter laično javnost o problematiki nasilja v družini. Še posebej smo aktivni v obdobju med 25. novembrom, ki je Mednarodni dan boja proti nasilju nad ženskami, in 10. decembrom, ko poteka 16-dnevna svetovna kampanja akcij proti nasilju nad ženskami.S strani informacijske pooblaščenke je Društvo življenje brez nasilja iz Novega mesta leta 2010 prejelo nagrado za dobro prakso na področju varovanja osebnih podatkov v zasebnem sektorju. Danes društvo šteje 23 članov, ki se redno sestajajo in za svoje delovanje pridobiva sredstva tudi iz donacij (C & A, Krka, d. d, Ljubljanske mlekarne, Dolenjske lekarne, DM, Šolski center Novo mesto, Moški odbojkarski klub Novo mesto …), dohodnin, sredstev odloženega pregona itd.  

Država je prepoznala, da je nasilje v družini velik družbeni problem. Tako je bil leta 2008 sprejet Zakon o preprečevanju nasilja v družini in leta 2016 noveliran. Ministrstvo prav tako vsako leto razpiše javne razpise za sofinanciranje socialnovarstvenih programov v skladu z zaznanimi potrebami prebivalstva. Društvo je prepoznano v okolju, kar dokazuje tudi dober odziv donatorjev. Podjetje C & A je na primer izbralo naš program Varna hišain podarilo 5.000 evrov za izboljšanje življenja otrok, ki bivajo v varni hiši. Moški odbojkarski klub Novo mesto na primer že dve leti zapored organizira dobrodelni odbojkarski turnir, na katerem se zbira sredstva za pomoč našim uporabnikom -žrtvam nasilja. Trenutno v sodelovanju s Srednjo lesarsko šolo iz Šolskega centra Novo mesto poteka projekt, v okviru katerega bodo dijaki izdelali pohištvo za opremo petih sob za uporabnike v varni hiši. Številni posamezniki podarijo našim uporabnikom oblačila, obutev, posodo, pohištvo …Vloga programov Društva življenje brez nasilja je predvsem podpora uporabnikom in koordinacija med vsemi deležniki, ki so vpleteni v pomoč našim uporabnikom -žrtvam nasilja. Povezujemo se z javnimi zavodi in nevladnimi organizacijami v lokalni skupnosti, ki pomagajo različnim ranljivim skupinam, da omogočimo uporabnikom čim bolj celostno pomoč pri reševanju osebnih stisk. Sodelujemo s centri za socialno delo, šolami, vrtci, policijo, odvetniki, sodišči. Poleg tega obiskujemo nevladne organizacije v lokalni skupnosti, kjer predstavljamo delo društva, programov in osveščamo o problemu nasilja.